• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

PRZETARG NA SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI

poniedziałek, 22.05.2017

 

 

Elbląg. 18.05.2017 r          

 

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul. Robotniczej 246 ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na  sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej.

2. Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności

przewodów kominowych-wentylacyjnych.

Dotyczy budynków  mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na osiedlu „Zawada” w Elblągu.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 05.06.2017 r. do godz. 1000 w zamkniętych kopertach z napisem „Kontrola instalacji gazowej i wentylacji - 2017”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SM Zakrzewo w dniu 05.06.2017 o godz. 1100 w pok. nr 5.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

 

Termin rozpoczęcia robót   –  15.07.2017 r.

Termin zakończenia robót  –  30.10.2017 r.

Specyfikacja określająca warunki przetargu jest do nabycia w terminie do 01.06.2017 roku w pokoju  nr 19 – po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,00 zł za egzemplarz.

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.