• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

ZAWIADOMIENIE WALNE ZGROMADZENIE 2017

środa, 31.05.2017

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”  w Elblągu

działając na podstawie art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r., art. 83 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 66 ust. 1 pkt 12 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w 5 częściach, jn:

 • 26 czerwca 2017 r. - Część I Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałychprzy ulicach Rodziny Nalazków 1– 18, Szarych Szeregów 33, Wiejskiej 3 B i 3C,

 

 • 27 czerwca 2017 r. - Część II Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałychprzy ulicach Wiejskiej 19 – 28, 33, 34, 46 A, 46 B, Szarych Szeregów 12–30, Topolowej 15, 17, 23, Robotniczej 230,

 • 28 czerwca 2017 r. - Część III Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałychprzy ulicach Armii Ludowej 1 – 12, Szarych Szeregów 1–2,  Macieja Kalenkiewicza 12-20,Leopolda Okulickiego 13 – 14 oraz osoby prawne posiadające spółdzielcze własnościoweprawo do lokalu bądź  prawo własności,
 • 29 czerwca 2017 r. - Część IV Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicach Leopolda Okulickiego 1 - 12, Szarych Szeregów 3–11,  Podgórnej 2 - 7,

 • 30 czerwca 2017 r. - Część V Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicach Macieja Kalenkiewicza 1 - 11, Marcina Kasprzaka 1–9,  Robotniczej 242, 244, 248, 250, 252.


Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246.
Początek - każdorazowo o godz. 17 00.

Proponowany porządek obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie części Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór komisji części Walnego Zgromadzenia: mandatowo-skrutacyjnej,wnioskowej.
 5. Oświadczenie Pana Witolda Łady – realizacja  wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., dyskusja i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
 7. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., dyskusja i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego (zysku) za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie SM „Zakrzewo”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 15. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykreśleniu z grona członków Spółdzielni – podjęcie uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
 17. Przyjęcie protokołów komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.
 18. Zamknięcie części Zgromadzenia.

 

W ciągu 10 dni po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia odbędzie się posiedzenie kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które dokona autoryzacji treści podjętych uchwał oraz potwierdzi, które uchwały zostały podjęte, a które nie.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tj. sprawozdaniami z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za rok 2016, sprawozdaniem finansowym za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta, projektami uchwał przewidywanych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które będą wyłożone do wglądu od dnia 05.06.2017 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246, pokój nr 8 w godzinach pracy Spółdzielni oraz dostępne będą w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta – EBOK.

 

Nadmieniamy, iż:

 1. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania pisemnie projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, jak również zgłaszania kandydatów na delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie – w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do 10.06.2017 r. Zgłoszenia można dokonywać w godzinach pracy Spółdzielni, natomiast w dniu 10.06.2017 r. (sobota) w godz. 08:00-12:00.

Druki zgłoszenia kandydatów można otrzymać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 w godzinach pracy Spółdzielni, bądź pobrać ze strony Internetowej Spółdzielni. ZGŁOSZENIE KANDYDATA

 1. Projekty uchwał oraz zgłoszenie kandydatów na delegatów muszą być podpisane przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.
 2. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22.06.2017 r.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział osobiście tylko członkowie Spółdzielni, a osoby niemające zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
 4. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia według miejsca położenia lokalu będącego kryterium podziału na częściW przypadku, gdy członkowi przysługuje prawo do więcej niż jednego lokalu członek Spółdzielni dokonuje wyboru do udziału wyłącznie w jednej części Walnego Zgromadzenia.
 5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni.

 

UWAGA: Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy proszeni są o podpisywanie listy obecności znajdującej się przed wejściem na salę obrad. Mandaty będą wydawane po podpisaniu listy obecności. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi identyfikację i sprawne odszukanie członka Spółdzielni na liście obecności.