• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

PRZETARG CZYSZCZENIE PIONÓW

piątek, 07.07.2017

Elbląg 06-07-2017

P R Z E T A R G

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZAKRZEWO" z siedzibą w Elblągu przy ulicy Robotniczej 246 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Roboty związane z usunięciem osadów tłuszczu z rur kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem drobnych nieszczelności w budynkach mieszkalnych na osiedlu „ZAWADA” w Elblągu.

1. Termin składania ofert -24-07-2017 r. godz. 10 00 w sekretariacie Spółdzielni

2. Termin otwarcia ofert – 24-07-2017 r. godz. 11 00 w siedzibie Spółdzielni sala nr 5

3. Termin rozpoczęcia robót – 01-08-2017 r.

4. Termin zakończenia robót – 09-10-2017 r.

Specyfikacja określająca warunki przetargu jest do nabycia w terminie do 21.07.2017 r. pokój nr.19 – po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku

PKO BP o/Elbląg nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583 -  kwoty 30,00 zł za egzemplarz.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.