• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 5-9.03.2018

piątek, 09.02.2018

Elbląg, 2018-02-09

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”  w Elblągu

działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz § 66 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w 5 częściach, jn:

 • 5 marca 2018 r. - Część I Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych  przy ulicach: Józefa Wybickiego 1– 18, Szarych Szeregów 33, Wiejskiej 3 B i 3C,
 • 6 marca 2018 r. - Część II Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicach: Wiejskiej 19 – 28, 33, 34, 46 A, 46 B, Szarych Szeregów 12–30, Topolowej 15, 17, 23, Robotniczej 230,
 • 7 marca 2018 r. - Część III Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicach: Gen. Władysława Andersa 1 – 12, Szarych Szeregów 1–2,  Macieja Kalenkiewicza 12-20, Leopolda Okulickiego 13 – 14
  oraz osoby prawne posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź  prawo własności,
 • 8 marca 2018 r. - Część IV Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych  przy ulicach: Leopolda Okulickiego 1 - 12, Szarych Szeregów 3–11,  Podgórnej 2-7,
 • 9 marca 2018 r. - Część V Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicach: Macieja Kalenkiewicza 1-11, Marcina Kasprzaka 1–9, Robotniczej 242, 244, 248, 250, 252.

Celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie  uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaka może być zaciągnięta z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu.

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246.

Początek - każdorazowo o godz. 17 00.

Proponowany porządek obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie części Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór komisji części Walnego Zgromadzenia:    mandatowo-skrutacyjnej,   wnioskowej.
 6. Udzielenie informacji przez Zarząd Spółdzielni w sprawie warunków termomodernizacji 22 budynków mieszkalnych w ramach projektu POIiŚ.01.03.02-00-0021/16.
 7. Dyskusja nad punktem nr 6 porządku obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaka może być zaciągnięta z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu.
 9. Zamknięcie części Zgromadzenia.

 

W ciągu 10 dni po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia odbędzie się posiedzenie kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które dokona autoryzacji treści podjętych uchwał oraz potwierdzi, które uchwały zostały podjęte, a które nie.

Zarząd Spółdzielni informuje, że wniosek złożony w ramach konkursu POIiŚ/1.3.2/1/2016 znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu obejmuje 22 budynki mieszkalne zlokalizowane przy ulicach:

 1. Generała Władysława  Andersa 1-5,6-9,10-12,
 2. Szarych Szeregów 1-2,3-7,8-11,
 3. Józefa Wybickiego 1-3,4-6,7-10,11-15,16-18,
 4. Leopolda Okulickiego 1-3,4-9,10-12,13-14,
 5. Wiejskiej 34,
 6. Macieja Kalenkiewicza 18-20,
 7. Robotniczej 248,250,252,
 8. Marcina Kasprzaka 1-6,7-9.

W ramach projektu przewidziane jest  między innymi wykonanie docieplenia, wymiana stolarki w częściach wspólnych, remont loggii i wymiana dźwigów osobowych.

Podjęcie uchwały o najwyższej sumie zobowiązań umożliwi Zarządowi Spółdzielni  podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Wykonanie prac objętych projektem pozwoli utrzymać Państwa budynki w należytym stanie technicznym i poprawi komfort zamieszkiwania poprzez kompleksowe działania energooszczędne.

 

Nadmieniamy, iż:

 1. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania pisemnie projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, – w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do 17.02.2018 r. Zgłoszenia można dokonywać w godzinach pracy Spółdzielni, natomiast w dniu 17.02.2018. r. (sobota) w godz.10:00-12:00.
 2. Projekty uchwał muszą być podpisane przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.
 3. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 01.03.2018 r.
 4. 4. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo może być udzielone: żonie, mężowi, rodzicom, rodzeństwu i zstępnym członka, na piśmie po rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 5. Członek lub jego pełnomocnik może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia według miejsca położenia lokalu będącego kryterium podziału na części. W przypadku, gdy członkowi przysługuje prawo do więcej niż jednego lokalu członek Spółdzielni dokonuje wyboru do udziału wyłącznie w jednej części Walnego Zgromadzenia.
 6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni.

 

Informujemy, że niezależnie od nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy niniejsze zawiadomienie w miesiącu czerwcu br. odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie podsumowujące rok 2017.

 

Zapraszamy do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu.

 

UWAGA: Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy proszeni są o podpisywanie listy obecności znajdującej się przed wejściem na salę obrad. Mandaty będą wydawane po podpisaniu listy obecności. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi identyfikację i sprawne odszukanie członka Spółdzielni na liście obecności.