• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg

środa, 08.05.2019

Elbląg. 08.05.2019r

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul. Robotniczej 246 ogłasza przetarg nieograniczony na :

1. Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na  sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej.

2. Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności

przewodów kominowych-wentylacyjnych.

Dotyczy budynków  mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na osiedlu „Zawada” w Elblągu.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 27.05.2019 r.

do godz. 1000 w zamkniętych kopertach z napisem „Kontrola instalacji gazowej i wentylacji - 2019”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SM Zakrzewo w dniu 27.05.2019 o godz. 10:15 w pok. nr 5.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

 

Termin rozpoczęcia robót   –  01.07.2019 r.

Termin zakończenia robót  –  30.10.2019 r.

Specyfikacja określająca warunki przetargu jest do nabycia w terminie do 27.05.2019 roku w pokoju  nr 19 – po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,00 zł za egzemplarz.

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.