• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2019

czwartek, 16.05.2019

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w ElbląguZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu

działając na podstawie art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r., art. 83 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 66 ust. 1 pkt 12 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w 4 częściach, jn:

> 10 czerwca 2019 r. - Część I Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicach: Józefa Wybickiego 1- 18; Szarych Szeregów 33;Wiejskiej 3 B i 3C; Macieja Kalenkiewicza 1 -11.

> 11 czerwca 2019 r. - Część II Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicach Wiejskiej 19 - 28, 33, 34, 46 A, 46 B; Szarych Szeregów 12-30; Topolowej 15, 17, 23; Robotniczej 230, 242, 244, 248, 250, 252.

> 12 czerwca 2019 r. - Część III Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicach: Generała Władysława Andersa 1 - 12; Macieja Kalenkiewicza 12 - 20; Marcina Kasprzaka 1-9 oraz osoby prawne posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź prawo własności.

> 13 czerwca 2019 r. - Część IV Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicach: Leopolda Okulickiego 1 - 14; Szarych Szeregów 1-11; Podgórnej 2-7.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul.Robotniczej 246. 
Początek - każdorazowo o godz. 17 00.


Proponowany porządek obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie części Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór komisji części Walnego Zgromadzenia: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., dyskusja i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r., dyskucja i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
 8. Przedstawienie sprawozdania  finansowego Spółdzielni za rok 2018, dyskusja i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego (zysku) za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz budynków położonych na dzialkach: 160/1 i 160/2 raz 30/36.
 12. Prezentacja kandytatów na członków Rady Nadzorczej.
 13. Wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.
 14. Przyjęcie protokołów komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.
 15. Zamknięcie części Zgromadzenia.

W ciągu 10 dni po odbyciu ostatniej, czwartej części Walnego Zgromadzenia odbędzie się posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części Walnego Zgromadzenia, które dokona autoryzacji treści i wyników podjętych uchwał.


Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tj. sprawozdaniami z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za rok 2018, sprawozdaniem finansowym za rok 2018 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego, projektami uchwał przewidywanych w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia, które będą wyłożone do wglądu od dnia 20.05.2018 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246, pokój nr 8 lub nr 1 w godzinach pracy Spółdzielni oraz dostępne będą w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta - EBOK.

Nadmieniamy, iż:

 1. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania pisemnie projekty uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, jak również zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni- w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do 25.05.2019 r. Zgłoszenia można dokonywać w godzinach pracy Spółdzielni, natomiast w dniu 25.05.2019 r. (sobota) w godz. 8:00-10:00. Druki zgłoszenia kandydatów można otrzymać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 lub nr 1 w godzinach pracy Spółdzielni lub pobrać ze strony Internetowej Spółdzielni w zakładce Walne Zgromadzenie - pliki do pobrania(zgłoszenie kandydata, pełnomocnictwo).
 2. Projekty uchwał oraz zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej muszą być podpisane przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.
 3. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 06.06.2019 r.
 4. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Druk pełnomocnictwa można otrzymać w siedzibie Spółzielni w pok. Nr 8 lub w pok. Nr 1 alno pobrać ze strony internetowej Spółzielni w zakładce Walne Zgromadzenie- pliki do pobrania ( zgłoszenie kandydata, pełnomocnictwo).
 5. Członek lub jego pełnomocnik może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia według miejsca położenia lokalu będącego kryterium podziału na częściW przypadku, gdy członkowi przysługuje prawo do więcej niż jednego lokalu członek Spółdzielni dokonuje wyboru do udziału wyłącznie w jednej części Walnego Zgromadzenia.
 6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni

zaprasza członków do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu


UWAGA:
Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy proszeni są o podpisywanie listy obecności znajdującej się przed wejściem na salę obrad.
Mandaty będą wydawane po podpisaniu listy obecności. 
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi identyfikację i sprawne odszukanie członka Spółdzielni na liście obecności.