• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Historia

Historia spółdzielczości w Polsce i na świecie liczy ponad 100 lat. Na początku XX wieku spółdzielczość była już równoprawnym partnerem gry rynkowej w gospodarkach wielu państw Europy, również w Polsce.

Obecnie spółdzielnie są niezależnymi stowarzyszeniami osób łączących się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych gospodarczych, socjalnych oraz kulturalnych potrzeb i dążeń. Odbywa się to poprzez współdziałanie i demokratycznie zarządzane przedsięwzięcia. Spółdzielnie pracują dla zapewnienia trwałego rozwoju społeczności lokalnych realizując politykę zatwierdzoną przez swoich członków. Spółdzielczość, jako forma zbiorowej zaradności, stwarza szanse na aktywność gospodarczą i społeczną, zapobiega bowiem społecznemu wykluczaniu, marginalizacji i wykorzystaniu przez innych posiadanego kapitału.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu powstała w 1977 r. Jesteśmy zatem już Spółdzielnią z ukształtowanym dorobkiem i tradycjami. Prowadząc działalność w gospodarce rynkowej Spółdzielnia, jako podmiot gospodarczy, zapewnia zarówno miejsca pracy, jak też płaci zobowiązania publiczno-prawne, zasilając budżet państwa i budżet samorządowy oraz ma swój udział w PKB. Dzisiaj jesteśmy pod względem finansowo-ekonomicznym oceniani jako jednostka świadcząca w szerokim zakresie gamę usług dla członków spółdzielni .

Podwaliny organizacyjne pod powstanie Spółdzielni stworzył jej pierwszy prezes dr Feliks Talaśka, który wraz z inż. Ireneuszem Modzelewskim i Bogdanem Medyńskim wybrani zostali w dniu 20.06.1977 r. w skład pierwszego w historii Zarządu. Funkcję przewodniczącego pierwszej Rady Spółdzielni pełnił Józef Kotowski.

Początkowe lata Spółdzielni charakteryzowały się dużym tempem inwestycji. Po pół roku istnienia dysponowano już zasobami o powierzchni 68 tys. m2, a po półtora roku - 174 tys. m2 , zamieszkałymi przez prawie 10 tys. osób. Na dzień dzisiejszy zarządzamy zasobami mieszkaniowymi składającymi się z 54 budynków mieszkalnych oraz 6 pawilonów handlowo – użytkowych.. Całość zasobów skoncentrowana jest w jednym, zwartym osiedlu Zawada.

Na osiedlu znajdują się 2 szkoły podstawowe, gimnazjum, 3 wolno stojące przedszkola, żłobek, przychodnia zdrowia, poczta, apteki, ajencje PKO, 2 kościoły rzymsko-katolickie oraz sieć sklepów wielobranżowych. Spółdzielnia posiada Zakład Konserwacyjno-Remontowy wyposażony w niezbędne urządzenia i maszyny do obsługi potrzeb osiedla.

Od początku swego istnienia przykładamy dużą wagę do krzewienia działalności społeczno-kulturalnej wśród mieszkańców. Zajmuje się tym Spółdzielczy Dom Kultury. W ofercie SDK jest prowadzenie różnych zajęć wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz organizowanie okolicznościowych imprez masowych.

Dostrzegając nasze osiągnięcia zostaliśmy w 1981 r. wyróżnieni w resortowym współzawodnictwie ogólnokrajowym o tytuł „Przodującego osiedla mieszkaniowego” w dziedzinie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-samorządowej, a w 2002 r.- odznaką nadaną przez Krajową Radę Spółdzielczą „Za Zasługi dla Spółdzielczości”, nie wspominając o licznych dowodach uznania w postaci dyplomów i listów pochwalnych otrzymywanych na szczeblu lokalnym za angażowanie się w życie społeczne miasta Elbląga.

Tak w starej, jak i w nowej sytuacji gospodarczej kraju pokonaliśmy bariery rozwiązań, zarówno prawnych, jak i ekonomicznych, pielęgnując przy tym tradycje spółdzielcze. Okolicznością sprzyjającą dla realizacji wytyczonych celów są dobre, kształtujące się na satysfakcjonującym poziomie wskaźniki finansowe Spółdzielni. Rzetelność i fachowość prowadzonych przez Spółdzielnię zadań potwierdzają okresowe lustracje i kontrole ze strony kompetentnych instytucji.

Obecnie kierowaniem i reprezentowaniem Spółdzielni na zewnątrz zajmuje się Zarząd w składzie: mgr Mirosława Meirowska -  Prezesa  Zarządu, mgr inż. Sławomir Łopieński - Zastępca Prezesa, Kierownik ds. technicznego utrzymania zasobów i mgr Małgorzata Glinkowska– Członek Zarządu.