• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

Organy spółdzielni

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

1. Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ spółdzielni zwoływane jest w trybie zwyczajnym, mocą zapisu art. 39 § 1 Prawa spółdzielczego, przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Prawo spółdzielcze enumeratywnie wymienia podstawowe uprawnienia walnego zgromadzenia.

Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:

1)  uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań rady nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4)  podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
5)  podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6)  podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
7)  oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
8)  podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
9)  rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;
10)  uchwalanie zmian statutu;
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
12)  wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

2. Rada Nadzorcza


Aktualnie działa Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w częściach w dniach 20, 21, 22, 23, 24 czerwca 2016 r. na trzyletnią kadencję 2016-2019.

WYKAZ
imienny członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu


Lp. Nazwisko i Imię
1 Krystyna Dębska
2 Olewnik Marcin
3 Pietraszewska Joanna
4 Rynkiewicz Roman
5 Walendowski Mariusz
6 Wiewiórka Wiesław
7 Witek Marek

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Spółdzielni na posiedzeniu Rady w dniu 11.07.2016 r.

1. Przewodniczący – Roman Rynkiewicz 
2. Zastępca Przewodniczącego – Mariusz Walendowski (od 07.05.2018 r.)
3. Sekretarz – Olewnik Marcin

Komisje problemowe


I. Rewizyjna

 1. Joanna Pietraszewska – przewodnicząca
 2. Krystyna Dębska
 3. Roman Rynkiewicz
 4. Mariusz Walendowski
 5. Wiesław Wiewiórka
 6. Marek Witek

II. Zasobów Mieszkaniowych

 1. Marek Witek – przewodniczący
 2. Marcin Olewnik
 3. Krystyna Dębska
 4. Roman Rynkiewicz
 5. Mariusz Walendowski
 6. Wiesław Wiewiórka

III. Statutowa

 1. Krystyna Dębska – przewodnicząca
 2. Joanna Pietraszewska
 3. Wiesław Wiewiórka
 4. Marek Witek

Zasady działania Rady Nadzorczej, jej wewnętrzną strukturę, organizację i dokumentację, tryb obradowania
i podejmowania uchwał, częstotliwość posiedzeń, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w częściach w dniach 15,16,17,20,21 czerwca 2011 r. z późn. zm.
Podstawą bieżącej działalności merytorycznej Rady Nadzorczej jest praca stałych komisji problemowych.
W sprawach wymagających szczegółowej analizy, Rada Nadzorcza podejmuje decyzje po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez właściwe komisję. Dotyczy to również sprawowania nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni w zakresie określonym przepisem art. 42 §1 i 2 Prawa spółdzielczego.
Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej organów są dokumentowane protokołami obrad, które zawierają datę, porządek obrad, przebieg obrad, do protokołów załączone są uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą. Zarówno protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej jak i uchwały są podpisane przez upoważnione Regulaminem Rady Nadzorczej osoby tj. Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami statutu pełni również funkcję organu odwoławczego w toku postępowania wewnątrz spółdzielczego. Ze swojej działalności Rada Nadzorcza składa sprawozdanie na dorocznych Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni.


3. Zarząd


Statut Spółdzielni w § 64 stanowi, iż Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy. Członkowie Zarządu nie muszą być członkami Spółdzielni. Członków Zarządu wybiera na czas nieokreślony Rada Nadzorcza. Członek Zarządu powinien posiadać licencję zarządcy nieruchomościami, umiejętność kierowania i organizowania pracy w podmiotach gospodarczych oraz doświadczenie pracy w spółdzielczości. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów określonych w kodeksie pracy. Zastępca Prezesa Członek Zarządu

mgr inż. Sławomir Łopieński


Prezes Zarządu

mgr Mirosława Meirowska


Członek Zarządu

mgr Małgorzata GlinkowskaAbsolwent Charkowskiego Instytutu                Inżynieryjno-Budowlanego Absolwentka Uniwersytetu 
Warmińsko - Mazurskiego
Wydział Zarządzania


Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Obowiązki Zarządu ramowo określa statut Spółdzielni, zaś szczegółowe unormowania określające podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał, udokumentowanie posiedzeń - określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 14 marca 2011 roku. Zarząd odbywa protokołowane posiedzenia, na których rozstrzyga sprawy kolegialne i zastrzeżone postanowieniami statutu:
 • przyjmuje w poczet członków,
 • ustala prawa do lokalu.,
 • sporządza projekty planów,
 • prowadzi gospodarkę Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonuje związane z tym czynności organizacyjne i finansowe,
 • zwołuje zebrania grup członkowskich i zebranie przedstawicieli członków,
 • zajmuje się pozostałymi sprawami wyszczególnionymi w § 50 Statutu Spółdzielni.
Zarząd jako statutowy organ wykonawczy kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni zgodnie z postanowieniami Statutu.