• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Stan prawny gruntów

Na dzień 31.12.2009 r. Spółdzielnia posiadała ustanowiony tytuł prawny do gruntów obejmujących ogółem powierzchnię 27,6551 ha. Wszystkie grunty Spółdzielni są zabudowane. Zabudowę stanowią: budynki mieszkalne, budynki handlowo-usługowe, garaże i obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (tereny zielone – 11,38 ha, drogi, chodniki, parkingi, place zabaw, śmietniki itp.). Spółdzielnia nie posiada terenów do zabudowy inwestycyjnych.

Stan prawny gruntów Spółdzielni jest uporządkowany, co odzwierciedlają zapisy w prowadzonych dla nieruchomości księgach wieczystych. Wykaz gruntów zawiera określenie ich położenia i sposobu zagospodarowania, numerów ewidencyjnych poszczególnych działek gruntowych i ich powierzchni. Spółdzielnia legitymuje się następującymi tytułami prawnymi do posiadanych gruntów:
  • użytkowanie wieczyste – grunty o łącznej powierzchni 17,6074 ha,
  • własność – grunty o łącznej powierzchni 10,0477 ha.
Tak więc, stan prawny wszystkich gruntów jest uporządkowany.