• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

Lokale mieszkalne i użytkowe

Zasoby Spółdzielni obejmują:
 • 54 budynki mieszkalne wielorodzinne,
 • 11 obiektów użytkowych o charakterze handlowo-usługowym oraz administracyjno-gospodarczym znajdujących się przy ulicach:
1) Wiejska 18 (przychodnia zdrowia, biura i punkty usługowe),
2) Szarych Szeregów 21 (sklep ogólnospożywczy),
3) Podgórna 12 (sieć sklepów wielobranżowych i punktów usługowych, przedszkole, praktyka           lekarza rodzinnego),
4) Al. Odrodzenia 10 (Spółdzielczy Dom Handlowy „Jantar"),
5) Kasprzaka 12 (pawilon handlowo-usługowy),
6) Al. Odrodzenia 8 - MOPS
7) Płk. Dąbka 213 (Grupa Konserwacyjno-Remontowa Spółdzielni),
8)Płk. Dąbka 213 (garaże i magazyny Grupy Konserwacyjno-Remontowej),
9)Robotnicza 246 (biura Zarządu Spółdzielni, pomieszczenia do działalności społeczno-kulturalnej, posterunek policji, agencja PKO, bar ).

Zgodnie z księgą zasobów, Spółdzielnia na dzień 31.12.2009 r. zarządzała budynkami o łącznej powierzchni 236.866,89 m2. Są to:
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 222 582,50 m2,
- budynki niemieszkalne o powierzchni 13 046,26 m2 ,
- garaże o powierzchni 1 238,13 m2.


Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni tworzą budynki mieszkalne wielorodzinne o zróżnicowanej ilości kondygnacji: od trzech (przy ul. Wiejskiej  46A i 46B - oddane do użytku w latach 1991-1992) do  jedenastu kondygnacji (22 budynki mieszkalne). Ogół budynków wyposażony jest w podstawowe instalacje i media – wszystkie ogrzewane są centralnie i korzystają z centralnej ciepłej wody. W zasobach Spółdzielni znajdują się 33 budynki  (61%) z docieplonymi ścianami. Indywidualne opomiarowanie zużycia wody posiada 3.674 lokali mieszkalnych (87%). Grupy wiekowe budynków mieszkalnych i ilość budynków w poszczególnych grupach przedstawia poniższe zestawienie.

Grupy wiekowe budynków (w latach) Ilość budynków
0 - 10 0
11 - 20 9
21 - 30 45


Tak więc wiek wszystkich budynków zamyka się w przedziale 11-30 lat. Najliczniejszą grupę stanowią budynki w przedziale wiekowym 21-30 lat – 83% wszystkich budynków mieszkalnych Spółdzielni.
Najstarsze budynki Spółdzielnia wybudowała w roku 1976 (8 budynków przy ul. Wiejskiej 21 – 28),  najmłodsze zaś w latach 1991-1992 – są to budynki przy ul. Robotniczej 242, Wiejskiej 46A i 46B, Robotniczej 230 i Topolowej 23.

Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi wymaga wielu uporządkowanych działań, które są  spójne i przemyślane, a także poprzedzone stałą obserwacją i analizą wartości ekonomicznej oraz użytkowej. Osiedle Zawada będące częścią Elbląga w istocie stanowi samą w sobie aglomerację, w której zamieszkuje około 13 tys. osób. Posiada ono wszystkie niezbędne atrybuty przypominające wydzieloną miejską jednostkę administracyjną.

W trosce o utrzymanie zasobów w należytej sprawności techniczno-eksploatacyjnej podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia im:
 • ekonomicznej żywotności,
 • zabezpieczenia przed utratą wartości.

Zarządzanie zasobami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Realizując zadania wynikające z potrzeb lokatorów i obowiązków zarządcy Administracja osiedla w szczególności:
 • przyjmuje zgłoszenia usterek i wystawia zlecenia na ich usunięcie,
 • sprawuje nadzór nad stanem sanitarno-porządkowym osiedla,
 • dokonuje odczytów na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zużycia: wody, gazu, energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • zawiera umowy na najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu oraz wystawia faktury VAT za ich użytkowanie,
 • egzekwuje w ramach umów cywilnoprawnych świadczenie usług komunalnych w zakresie ich terminowości i jakości.
Administrując zasobami, Spółdzielnia eliminuje zagrożenia dla właściwej eksploatacji zarządzanej nieruchomości, stosuje właściwe środki w kierunku zapobieżenia wystąpieniu szkód, ocenia jakie kroki należy podjąć w celu inwestowania w zarządzaniu nieruchomością.

Podstawowym źródłem finansowania działalności spółdzielni mieszkaniowych są opłaty pobierane od użytkowników lokali. Terminowe pozyskiwanie tych opłat jest warunkiem niezbędnym do wykonywania przez spółdzielnie obowiązków na nich ciążących, jest warunkiem wypłacalności zarządcy z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, za dostawę ciepła, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości itp.

Zgodnie z treścią § 163 Statutu członkowie Spółdzielni, którym przysługuje lokatorskie lub własnościowe prawo do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, a także na pokrycie kosztów prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społecznej i kulturalnej. Z kolei członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni, a także na pokrycie kosztów działalności społeczno-kulturalnej.