TERMINARZ DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w 2022 r.

 

Dyżury pełnione są w poniedziałki w godzinach 1500-1600 w sali nr 5 siedziby Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246, I piętro, w dniach jak niżej.

TERMINARZ DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”

w I półroczu 2023 r.

Dyżury pełnione są w poniedziałki w godzinach 1500-1600 w sali nr 5 siedziby Spółdzielni   przy ul. Robotniczej 246, I piętro, w dniach:

 

 

02.01.2023 r. –  Katarzyna Kisielewska

16.01.2023 r. –  Przemysław Jaworski

30.01.2023 r. – Katarzyna Kisielewska

13.02.2023 r. – Iwona Mikulska

27.02.2023 r. – Jerzy Jedynak

13.03.2023 r. – Przemysław Jaworski

27.03.2023 r. – Iwona Mikulska

03.04.2023 r. – Roman Rynkiewicz

24.04.2023 r. – Roman Rynkiewicz

08.05.2023 r. –  Jerzy Jedynak

22.05.2023 r. – Marian Gołębiewski

05.06.2023 r. – Mateusz Adamowicz

19.06.2023 r. –  Mateusz Adamowicz

 

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.