TERMINARZ DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w I półroczu 2024 r.

Dyżury pełnione są w poniedziałki w godzinach 1500-1600 w sali nr 5 siedziby Spółdzielni   przy ul. Robotniczej 246, (I piętro),jn.:

08.01.2024 –  Iwona Mikulska      

22.01.2024 – Katarzyna Kisielewska

05.02.2024 – Katarzyna Kisielewska

19.02.2024 – Mateusz Adamowicz

04.03.2024 – Mateusz Adamowicz

18.03.2024 – Przemysław Jaworski

08.04.2024 – Przemysław Jaworski

22.04.2024 – Jolanta Marcinkiewicz

06.05.2024 – Iwona Mikulska

20.05.2024 – Marcin Olewnik

03.06.2024 – Marcin Olewnik

17.06.2024 – Jerzy Jedynak

Uwaga !!! Nastąpiła zamiana dyżurów członków Rady Nadzorczej !!!

W dniu 22.01.2024 r. dyżur członka Rady Nadzorczej będzie pełniony przez Pana Mateusza Adamowicza, natomiast w dniu 04.03.2024 r. przez  Panią Katarzynę Kisielewską.

W dniu 19.02.2024 r. dyżur członka Rady Nadzorczej będzie pełniony przez Panią Jolantę Marcinkiewicz , natomiast w dniu 22.04.2024 r. przez Pana Mateusza Adamowicza.

W dniu 08.04.2024 r. dyżur członka Rady Nadzorczej będzie pełniony przez Pana Jerzego Jedynaka , natomiast w dniu 17.06.2024 r. przez Pana Przemysława Jaworskiego.

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.