Spółdzielczy Dom Kultury – Informacje ogólne

„Naród żyje z Kultury i dla Kultury”
Jan Paweł II

 

Każdy marzy o tym by mieszkać w ładnym i bezpiecznym miejscu. Każdy chce mieć w najbliższym otoczeniu wszystko to co sprawi, że jego rodzinie będzie żyło się wygodnie. Dobrze mieć blisko domu sklepy, przedszkole i szkołę dla dzieci oraz zieleńce, na których w słoneczne dni odpoczną dziadkowie i pobawią się maluchy. Dobrze też mieć blisko przyjazne miejsce, w którym przez cały rok, niezależnie od pogody coś ciekawego się dzieje, i w którym poznać można nowych przyjaciół.

Brzmi to jak bajka? Niezupełnie. Wystarczy choć raz zajrzeć do Spółdzielczego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”.

Od początku swojego istnienia Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” równolegle z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych realizuje statutową działalność związaną z kulturą, oświatą, rekreacją i sportem. Program społeczno-kulturalny, zatwierdzany corocznie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, uwzględnia wnioski spółdzielców. Bazę lokalową, systematycznie modernizowaną, stanowią dwie sale wielofunkcyjne, pracownia plastyczna, pomieszczenia sekcji internetowej i tenisa stołowego, a w plenerze – boiska sportowe i place zabaw.

W SDK dzieci i dorośli nie tylko miło spędzają wolny czas, ale też rozwijają swoje talenty w wielu dziedzinach. Prowadzone są również zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz aerobik dla seniorów i dorosłych .

Najmłodsi mieszkańcy osiedla mają do wyboru różnorodne zajęcia. Ci utalentowani artystycznie pracują w sekcjach plastycznej i w teatrzyku. Sportowcy wybierają sekcję minikoszykówki lub szachy. No i jest coś dla komputerowców – sekcja internetowa. Dom Kultury wspiera także uczniów, którzy mają kłopoty z nauką. Dla nich organizowane są zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze.

W SDK „Zakrzewo” swój drugi dom i drugą rodzinę znaleźli najstarsi mieszkańcy osiedla. Działający tu Klub Seniora pozwala im na aktywne życie – uczestniczą oni w pogadankach, spotkaniach okolicznościowych, wycieczkach, piknikach i wieczorkach tanecznych.

Dom Kultury Zakrzewo działa przez cały rok. W okresie ferii zimowych, wakacji i przerw świątecznych organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Tu organizowane są imprezy ogólnomiejskie: Otwarty Salon Plastyczny, sportowe turnieje dla przedszkolaków, konkursy ekologiczne, festiwale piosenki przedszkolaka, wystawy psów nierasowych, turnieje tenisa stołowego, zawody wędkarskie, zabawy dla dzieci, festyny sportowo-rekreacyjne, wieczory poezji.

SDK współpracuje z miejskimi instytucjami: Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, z placówkami oświatowymi, z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz z elbląskimi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. W siedzibie SDK swoje miejsce znalazły znane organizacje samopomocowe: Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek i Grupa Rodzinna Al-ANON.

Działalność Spółdzielczego Domu Kultury za pośrednictwem lokalnej prasy, radia i telewizji trafia do elblążan. Mieszkańcy innych dzielnic i osiedli są stałymi gośćmi licznych, otwartych imprez na Zawadzie.

Skąd biorą się pieniądze na tak aktywną działalność? Podstawowym źródłem finansowania jest odpis na fundusz społeczno-kulturalny oraz przychody z wynajmu pomieszczeń. Coraz chętniej pomagają sponsorzy, a część kosztów ponoszą członkowie sekcji.

Wkład pracowników SDK Zakrzewo w rozwój kultury w naszym mieście jest doceniany przez prezydenta Elbląga. Od pięciu lat z okazji Dnia Działacza Kultury są oni wyróżniani i nagradzani za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury.

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.