1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

1. Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ spółdzielni zwoływane jest w trybie zwyczajnym, mocą zapisu art. 39 § 1 Prawa spółdzielczego, przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Prawo spółdzielcze enumeratywnie wymienia podstawowe uprawnienia walnego zgromadzenia.

Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:

1)  uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań rady nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4)  podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
5)  podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6)  podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
7)  oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
8)  podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
9)  rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;
10)  uchwalanie zmian statutu;
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
12)  wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

2. Rada Nadzorcza

Aktualnie działa Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni odbyte w 3 częściach w dniach 26,27,28 czerwca 2023 r. na trzyletnią kadencję 2023-2026.
WYKAZ
imienny członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu

Lp. Nazwisko i Imię
1 Mateusz Adamowicz
2 Przemysław Jaworski
3 Jerzy Jedynak
4 Katarzyna Kisielewska
5 Jolanta Marcinkiewicz
6 Iwona Mikulska
7 Marcin Olewnik

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Spółdzielni na posiedzeniu Rady w dniu 04.07.2023 r.

1. Przewodniczący – Iwona Mikulska

2. Zastępca Przewodniczącego – Przemysław Jaworski

3. Sekretarz – Marcin Olewnik

 

Komisje problemowe

1) rewizyjna :

 1. Katarzyna Kisielewska
 2. Adamowicz Mateusz
 3.  Jedynak Jerzy
 4.  Marcinkiewicz Jolanta
 5. Mikulska Iwona

2) zasobów mieszkaniowych:

 1. Adamowicz Mateusz
 2. Jaworski Przemysław
 3. Jedynak Jerzy
 4. Marcinkiewicz Jolanta
 5. Mikulska Iwona
 6. Olewnik Marcin

 

Zasady działania Rady Nadzorczej, jej wewnętrzną strukturę, organizację i dokumentację, tryb obradowania
i podejmowania uchwał, częstotliwość posiedzeń, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w częściach w dniach 15,16,17,20,21 czerwca 2011 r. z późn. zm.
Podstawą bieżącej działalności merytorycznej Rady Nadzorczej jest praca stałych komisji problemowych.
W sprawach wymagających szczegółowej analizy, Rada Nadzorcza podejmuje decyzje po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez właściwe komisję. Dotyczy to również sprawowania nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni w zakresie określonym przepisem art. 42 §1 i 2 Prawa spółdzielczego.
Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej organów są dokumentowane protokołami obrad, które zawierają datę, porządek obrad, przebieg obrad, do protokołów załączone są uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą. Zarówno protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej jak i uchwały są podpisane przez upoważnione Regulaminem Rady Nadzorczej osoby tj. Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami statutu pełni również funkcję organu odwoławczego w toku postępowania wewnątrz spółdzielczego. Ze swojej działalności Rada Nadzorcza składa sprawozdanie na dorocznych Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni.


3. Zarząd

Statut Spółdzielni w § 64 stanowi, iż Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy. Członkowie Zarządu nie muszą być członkami Spółdzielni. Członków Zarządu wybiera na czas nieokreślony Rada Nadzorcza. Członek Zarządu powinien posiadać licencję zarządcy nieruchomościami, umiejętność kierowania i organizowania pracy w podmiotach gospodarczych oraz doświadczenie pracy w spółdzielczości. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów określonych w kodeksie pracy.

Zastępca Prezesa Członek Zarządu   mgr inż. Sławomir Łopieński Prezes Zarządu   mgr Mirosława Meirowska
Członek Zarządu   Artur Darmetko
Absolwent Charkowskiego Instytutu                Inżynieryjno-Budowlanego Absolwentka Uniwersytetu
Gdańskiego
Wydział Finansów i Bankowości
Absolwent Technikum Budowlanego w Elblągu. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności techniczno-budowlanej
Obowiązki Zarządu ramowo określa statut Spółdzielni, zaś szczegółowe unormowania określające podział

czynności pomiędzy członkami Zarządu, zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał, udokumentowanie posiedzeń – określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 14 marca 2011 roku. Zarząd odbywa protokołowane posiedzenia, na których rozstrzyga sprawy kolegialne i zastrzeżone postanowieniami statutu:

 • przyjmuje w poczet członków,
 • ustala prawa do lokalu.,
 • sporządza projekty planów,
 • prowadzi gospodarkę Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonuje związane z tym czynności organizacyjne i finansowe,
 • zwołuje zebrania grup członkowskich i zebranie przedstawicieli członków,
 • zajmuje się pozostałymi sprawami wyszczególnionymi w § 50 Statutu Spółdzielni.

Zarząd jako statutowy organ wykonawczy kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni zgodnie z postanowieniami Statutu.

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.