Aktualnie działa Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
w częściach w dniach 10, 11, 12, 13 czerwca 2019 r. na trzyletnią kadencję 2019-2022.Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu

  1. Mateusz Adamowicz
  2. Marian Gołębiewski
  3. Przemysław Jaworski
  4. Jerzy Jedynak
  5. Katarzyna Kisielewska
  6. Iwona Mikulska
  7. Roman Rynkiewicz

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Spółdzielni na posiedzeniu Rady w dniu 18.06.2019 r.

Organizacja Rady Nadzorczej

  1. Przewodniczący – Iwona Mikulska
  2. Zastępca Przewodniczącego – Roman Rynkiewicz
  3. Sekretarz –Przemysław Jaworski

Komisje problemowe

I. Rewizyjna

1. Katarzyna Kisielewska – Przewodnicząca
2. Mateusz Adamowicz
3. Jerzy Jedynak
4. Roman Rynkiewicz
5.Iwona Mikulska

II. Zasobów Mieszkaniowych

1. Marian Gołębiewski- Przewodniczący
2. Mateusz Adamowicz
3. Jerzy Jedynak
4. Roman Rynkiewicz
5. Przemysław Jaworski

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.