Aktualnie działa Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni odbyte
w 3 częściach w dniach 26,27,28 czerwca 2023 r. na trzyletnią kadencję 2023-2026. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu

  1. Mateusz Adamowicz
  2. Przemysław Jaworski
  3. Jerzy Jedynak
  4. Katarzyna Kisielewska
  5. Jolanta Marcinkiewicz
  6. Iwona Mikulska
  7. Marcin Olewnik

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Spółdzielni na posiedzeniu Rady w dniu 04.07.2023 r.

Organizacja Rady Nadzorczej

  1. Przewodniczący – Iwona Mikulska
  2. Zastępca Przewodniczącego – Przemysław Jaworski
  3. Sekretarz –Marcin Olewnik

 

Komisje problemowe

I. Rewizyjna

1. Katarzyna Kisielewska
2. Mateusz Adamowicz
3. Jerzy Jedynak
4. Jolanta Marcikiewicz
5.Iwona Mikulska

 

II. Zasobów Mieszkaniowych

1. Mateusz Adamowicz
2. Przemysław Jaworski
3. Jerzy Jedynak
4. Jolanta Marcinkiewicz
5. Iwona Mikulska
6. Marcin Olewnik

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.