Informacja na temat projektu dofinansowanego środkami UE

Dnia 31 marca 2017 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Zakrzewo poprzez ich termomodernizację” w ramach: Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków” Pod działanie 4.3.2 – „ Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu

Dnia 31 marca 2017 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu:

„Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Zakrzewo poprzez ich termomodernizację”

w ramach: Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”

Działania 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”

Pod działanie 4.3.2 – „ Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 14 930 180,03 zł

Dofinansowanie UE na realizację Projektu wynosi 6 852 952,63 zł

Informacje o  projekcie

Przedmiotem projektu jest głęboka, kompleksowa termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a więc poprawa atrakcyjności osiedla ZAWADA w Elblągu, a w szczególności budynków przy ul. Szarych Szeregów (12-15, 16-18, 19-20, 24-26, 37-30, 33),  Robotniczej(230,242,244),Topolowej(15,17,23) i Wiejskiej(19,20,21,22,23,24,25,26,27,3C,33,46A,46B)

Zgodnie z przeprowadzonymi audytami energetycznym obiektów i projektami budowlanymi dla uzyskania optymalnych dla obiektów parametrów energetycznych niezbędna jest realizacja następującego zakresu rzeczowego robót termomodernizacyjnych dla poszczególnych budynków:

-Modernizację przegrody Ściana szczytowa zewnętrzna

-Modernizację przegrody Ściana zew. Osłonowa

-Modernizację przegrody O3 okno klatka schodowa

-Modernizację systemu grzewczego

-Modernizacja przegrody DZ 2 do modernizacji ‘Wentylacja grawitacyjna’

Zadania te zostaną wdrożone dzięki:

-Wszczęciu postępowania ofertowego

-Podpisaniu umowy o dofinansowanie

-Realizacja projektu

-Rozliczenie projektu

Cele projektu

Cele projektu są spójne z celami horyzontalnymi wytyczonymi dla projektów tego typu w RPO WiM na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze
w 25 budynkach mieszkaniowych SM ZAKRZEWO w Elblągu. Spadek zapotrzebowania na paliwo wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie emisji szkodliwych produktów powstających przy spalaniu.

Głównym celem szczegółowym niniejszego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych dzięki kompleksowej termomodernizacji.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

•Poprawę izolacyjności przegród zewnętrznych

•Podniesienie efektywności systemu grzewczego

•Poprawę termoizolacyjności obiektów mieszkalnych poprzez ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

•Wzrost efektywności kosztowej w wyniku ograniczenia zużycia energii cieplnej w przedsiębiorstwie

•Ograniczenie równoważnej emisji

Zakres projektu

Termomodernizacja 25 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu ZAWADA w Elblągu, a w szczególności budynków przy ul. Szarych Szeregów (12-15, 16-18, 19-20, 24-26, 37-30, 33), Robotniczej(230,242,244),Topolowej(15,17,23) i Wiejskiej(19,20,21,22,23,24,25,26,27,3C,33,46A,46B)

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.