INFORMACJE O PROJEKCIE POIŚ

INFORMACJE O PROJEKCIE POIŚ

piątek, 06.04.2018 Dnia 29.03.2018 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu” w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi  48 209 151,79 zł Maksymalna kwota

piątek, 06.04.2018

Dnia 29.03.2018 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu”

w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi  48 209 151,79 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi  44 428 054,14 zł

Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie  nie większej niż 33 321 040,60 zł

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 22 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Elblągu (ZIT MOF Elbląga).

Cele szczegółowe projektu:

– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, końcowej i użytkowej w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”;

– wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze mieszkaniowym na terenie ZIT MOF Elbląga;

– obniżenie globalnej emisyjności obiektów mieszkalnych; poprawa jakości powietrza na terenie ZIT MOF Elbląga poprzez obniżenie emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10;

– transfer wiedzy na temat oszczędnego gospodarowania energią wśród mieszkańców.

Ponadto, projekt pozwoli wygenerować również następujące długofalowe efekty społeczno-gospodarcze
w skali ogólnopolskiej (efekty niemierzalne):

– obniżenie energochłonności sektora mieszkaniowego;

– podniesienie efektywności energetycznej regionu;

– trwała poprawa jakości powietrza regionu;

– wypełnienie przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań do redukcji emisji pyłów i gazów cieplarnianych.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): tony równoważnika CO2 = 1 450,96
Zmniejszenie zużycia energii końcowej: GJ/rok = 60 757,82

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: MWh/rok = 223,32

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: GJ/rok = 59 953,86

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: GJ/rok = 50 374,96

Planowane efekty

Tak zaplanowany zakres projektu wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego ex-ante i prowadzi do redukcji zużycia energii końcowej 16 877,172 MWh/r [35%], zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 13 993,046 MWh/r [35%] i ograniczenia emisji CO2 o 4 740,379 MgCO2/r [35%]. Wyniki te zostaną zweryfikowane w audycie energetycznym ex-post.

Informacje o projekcie

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 22 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Elblągu zlokalizowanych przy ul. Generała Władysława  Andersa nr 1-5, 6-9, 10-12, ul. Kalenkiewicza nr 18-20,
ul. Kasprzaka nr 1-6, 7-9, ul. Okulickiego nr 1-3, 4-9, 10-12, 13-14, ul. Robotniczej nr 248, 250, 252, ul. Józefa Wybickiego nr 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, ul. Szarych Szeregów 1-2, 3-7, 8-11, ul. Wiejska nr 34.

Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury zaraz po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego.

Projekt obejmuje następujące zadania:

Zadanie nr 1: Prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje wydatki nieinfrastrukturalne. Wszystkie wydatki netto są wydatkami kwalifikowanymi, VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Zaplanowano dwa działania

– Działanie nr 1.1. Opracowanie 22 audytów energetycznych/ audytów elektrycznych/ audytów ekologicznych oraz zbiorczego audytu energetycznego ex-ante przygotowanego zgodnie z wytycznymi konkursowymi;

– Działanie nr 1.2. Opracowanie 22 projektów budowlanych.

Zadanie nr 2: Roboty budowlane obejmujące termomodernizację 22 budynków. Zadanie obejmuje wydatki infrastrukturalne. Wszystkie wydatki netto są wydatkami kwalifikowanymi, VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Roboty termomodernizacyjne obejmują docieplenie przegród, wymianę stolarki otworowej, modernizację instalacji c.o. wraz z montażem podzielników kosztów, wymianę oświetlenia na LED oraz wymianę napędów wind. Szczegółowo usprawnienia przedstawiono w SW pkt 3. Zakres rzeczowy, zbiorczym audycie energetycznym ex ante.

Zadanie nr 3 Promocja projektu. Zadanie obejmuje wydatki nieinfrastrukturalne. Wszystkie wydatki są wydatkami niekwalifikowanymi. Zaplanowano dwa działania:

– Działanie nr 3.1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż  tablic informacyjnych na okres realizacji projektu i 22 tablic promocyjnych na okres trwałości projektu oraz 64 piktogramów edukacyjnych (do zamontowania wewnątrz budynku);

– Działanie nr 3.2. Bezkosztowe formy promocji – na stronie www Wnioskodawcy. Promocja projektu będzie zgodna m.in. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

– Zadanie nr 4: Opracowanie 22 audytów ex-post. Zadanie obejmuje wydatki nieinfrastrukturalne. Wszystkie wydatki są wydatkami niekwalifikowanymi.

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.