Przetarg na mieszkania: Gen.Wł.Andersa 1, Sz.Szeregów 6

Elbląg, dnia  11.02.2021 r. OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU             Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 01.03.2021 r. o godz. 1200  i 1215 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokali mieszkalnych, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000

Elbląg, dnia  11.02.2021 r.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

            Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 01.03.2021 r. o godz. 1200  i 1215 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokali mieszkalnych, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r.                      o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 poz. 845):

  •  nr 1 przy ul. Gen. Władysława Andersa 1  w Elblągu, o pow. użytkowej 61,4 m2

          Wywoławcza wartość prawa własności lokalu  – 246 100 zł  – wadium 2461 zł

  •  nr 1A przy ul. Sz. Szeregów 6 w Elblągu, o pow. użytkowej 28,8 m2

           Wywoławcza wartość prawa własności lokalu – 137 100 zł – wadium 1371 zł        

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które do dnia  27.02.2021 r.  wpłacą na konto Spółdzielni  w PKOBP S.A. o/Elbląg nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  wadium w podanej wyżej wysokości  i  do dnia 27.02.2021 r. do godz. 1000  złożą w pokoju Nr  11 oświadczenie o gotowości przystąpienia do przetargu. Jeśli wpłata wadium nastąpi w dniu 01.03.2021 r. należy wówczas w tym dniu okazać w pokoju jw. dowód wpłaty wadium.  Wadium ulega przepadkowi w wypadku, gdy licytant, któremu udzielono przybicia nie wniesie           w zakreślonym przez Spółdzielnię terminie wylicytowanej wartości prawa własności lokalu.Natomiast, gdy osoba nie wygra przetargu, wpłacone przez nią wadium  niezwłocznie zostanie przekazane na wskazany rachunek bankowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia  i przeniesienia własności lokalu oraz koszty wieczystoksięgowe pokrywa wygrywający przetarg. Z Regulaminem przetargu na  ustanowienia odrębnej własności lokalu  i przeniesienia własności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”       w Elblągu można  zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni – w zakładce –  Spółdzielnia – podstawy prawne – regulaminy. Na tej stronie – w zakładce – mieszkania na sprzedaż,  można uzyskać również więcej informacji na temat ww. mieszkania.

Powyższe lokale można oglądać:  w poniedziałki  w godzinach od 7 30 – 15 00, a w pozostałe dni robocze              ( oprócz sobót) w godz. od 730 do 1300. Lokale do oglądania udostępnia Administracja osiedla – pokój nr  1 (parter) w budynku siedziby Spółdzielni przy ulicy Robotniczej 246.

Przetargi mogą być unieważnione przez Spółdzielnię bez podania przyczyny.

Z zasadami przetargu można zapoznać się w  pok. nr 11 Spółdzielni   tel. 055-235-69-03 wew. 230.

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.