PRZETARG na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych 13.594 wodomierzy wraz z modułami radiowymi umożliwiających zdalny odczyt wskazań, w tym 6.805 wodomierzy zimnej wody i 6.789 wodomierzy ciepłej wody wraz z uruchomieniem i wdrożeniem systemu odczytów radiowych i dostawą 5 zestawów urządzeń do samodzielnego odczytu radiowego w zasobach SM ” Zakrzewo”

KLAUZULA INFORMACYJNA RODOPobierz SPECYFIKACJA + zał. Pobierz OFERTA Pobierz UMOWA + zał.Pobierz OŚW. WYKONAWCY O POWIERZENIU WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM - zał. nr 5Pobierz OŚW. WYKONAWCY - zał. nr 6Pobierz OŚW. O SPEŁNIENIU WARUNKÓW SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA - zał. nr 7Pobierz OŚW. O BRAKU POWIĄZAŃ - zał. nr 8 Pobierz

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.